ΤΡΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟ
ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Για όλους εσάς που απολαμβάνετε το ταξίδι
με τρένο, η Minoan Lines, η Blue Star Ferries, η Superfast Ferries, η European Sealines, η Agoudimos Lines και η Endeavor Lines ως μέλη της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC) συμμετέχουν ως Bonus Partners στις προσφορές, κάρτες του OΣΕ, Eurail & Interrail και σας δίνουν
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τώρα το εισιτήριο του τρένου σας και στο πλοίο από Ελλάδα - Ιταλία και αντίστροφα ταξιδεύοντας δωρεάν* (σε θέση deck) ή με μειωμένες τιμές καταλό-
γου, πληρώνοντας μόνο τα λιμενικά τέλη, επιβά-
ρυνση καυσίμων και διαφορές σε περίπτωση αναβάθμισης θέσεων ή ταξιδίου σε Μεσαία ή Υψηλή περίοδο.

Οι αλλαγές θέσης (upgrades) πραγματοποι-
ούνται από τα Λιμενικά Γραφεία ή από τον Αρχιλογιστή του πλοίου μετά την επιβίβαση (φυσικά υπό την προϋ-
πόθεση της διαθεσιμό-
τητας θέσεων ανώτερης κατηγορίας).

Για να προμηθευτείτε κάποιο από τα παραπάνω σιδηροδρομικά εισιτήρια, μπορείτε να απευθυνθείτε στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του ΟΣΕ ή σε κατά τόπους πρακτορεία, με τα οποία συνεργάζεται
ο ΟΣΕ. Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να προμηθευτείτε το σιδηρο-
δρομικό σας εισιτήριο από οποιονδήποτε σιδηροδρο-
μικό σταθμό και οποιοδή-
ποτε συμβεβλημένο πρακτορείο στην Ευρώπη.